วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Thailand Online Retail and Services

CSF ในการพัฒนา E-Commerce ของประเทศไทย

1. Convenient (Ease of usage) ความง่ายและสะดวกในการเข้าใช้งานเว็ปไซต์ ซึ่งเป็นไปในลักษณะของ User-Friendly
เห็นด้วย : เนื่องจากการอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์แก่ลูกค้าจะทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นด้านบวก ทำให้มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น นั่นจะมีผลต่อการเข้าใช้งานในครั้งต่อๆ ไป และมีผลอย่างมากต่อการบอกต่อกัน ทำให้เกิดความนิยมขึ้นได้

2. Quality of Internet Connection คุณภาพของช่องทาง/เส้นทางการเข้าถึง ในที่นี้หมายถึงความรวดเร็วของอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงเว็ปไซต์ของลูกค้า
เห็นด้วย : เนื่องจากการเข้าถึงเว็บไซต์ที่รวดเร็วจะมีผลต่อความรู้สึกในด้านบวกเช่นกัน อินเตอร์เน็ตจะต้องมีความเร็วสูงและมีแบนด์วิชที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่อาจมีเข้ามาพร้อมกันในปริมาณที่มาก รวมถึงการป้องกันการถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดีจนทำให้เว็ปไซต์ไม่สามารถให้บริการได้ (Denial of Service Attack) เหล่านี้ล้วนอยู่ในเรื่องของคุณภาพของช่องทางการให้บริการที่ควรคำนึงถึงทั้งสิ้น

3. Online Security and Privacy ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และนับว่าสำคัญที่สุดของการให้บริการในรูปแบบของ e-Commerce
เห็นด้วย : เนื่องจากความปลอดภัยในการให้บริการด้านนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) ตั้งแต่การสมัครใช้งาน, การเข้าสู่ระบบ, การเลือกซื้อสินค้าและที่สำคัญที่สุดขั้นตอนการชำระเงินที่มีขั้นตอนการกรอกข้อมูลบัตรเครดิต ควรมีมาตรการทางด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้รองรับ เช่น การใช้งาน SSL กับเว็บไซต์ในหน้าที่ควรจะเข้ารหัสข้อมูลดังที่กล่าวข้างต้น

4. Strong Information Technology Capability ความเชี่ยวชาญและความสามารถของบุคลากรทางด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ
เห็นด้วย : เนื่องจากความสามารถของทีมงานบคุลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาเว็ปไซต์ หากทีมงานในด้านนี้ขาดความเชี่ยวชาญก็จะทำให้ไม่เกิดการพัฒนาและไม่สามารถที่จะทำให้ E-Commerce ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นวิธีการแก้ไขจึงอาจทำให้ต้องจ้างผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านนี้เข้ามาพัฒนาให้

5. Brand Name Recognition ชื่อเสียงของยี่ห้อในตัวสินค้ามีผลทำให้เกิดความนิยมและเชื่อมั่น
เห็นด้วย : เนื่องจากการสร้างยี่ห้อให้เป็นที่รู้จักสามารถดึงดูดลูกค้าได้ สามารถเพิ่มความนิยมในตัวสินค้าได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าได้เช่นกัน แต่ในธุรกิจ E-Commerce ที่เป็นในลักษณะการนำสินค้าของยี่ห้ออื่นๆ มาขายนั้นยี่ห้อของธุรกิจจะเป็นที่รู้จักได้ในลักษณะของการให้บริการที่ดีมากกว่าคุณภาพของสินค้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละยี่ห้ออยู่แล้ว ดังนั้นการเลือกเอาเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาขายในธุรกิจก็ยังสามารถทำให้มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพได้ด้วยเช่นกัน

6. Product Selection and Availability การเลือกซื้อสินค้าจะต้องให้บริการได้ตลอดเวลา
เห็นด้วย : เนื่องจากการที่ธุรกิจเลือกที่จะมีระบบ E-Commerce นั้นหมายความว่าต้องการที่จะให้บริการซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง (24x7) และการเลือกซื้อสินค้าจะต้องทำได้โดยสะดวกและง่าย ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก

7. Delivery การจัดส่งสินค้า
เห็นด้วย : เนื่องจากการจัดส่งสินค้าเป็นสิ่งที่ต้องมีและขาดไม่ได้ในระบบ E-Commerce เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบออนไลน์ การจัดส่งควรจะมีระบบที่สามารถให้ลูกค้าตรวจสอบได้ว่าสินค้าที่สั่งซื้อไปอยู่ในขั้นตอนไหน จัดส่งถึงขั้นตอนไหน

8. Customer Service and Customer Relationship การให้บริการแก่ลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
เห็นด้วย : เนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะทำให้เกิดความรู้สึกในด้านบวก ทำให้เกิดความเชื่อใจและไว้วางใจในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งทำได้โดยการเปิดรับความคิดเห็นผ่าน Web board, Blog หรือ E-mail รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการขายจะทำให้เกิดความนิยมและรู้จักในตัวสินค้าและธุรกิจมากขึ้นได้

9. Industry Key Success Factors (KSFs) ยุทธศาสตร์ที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ
เห็นด้วย : เนื่องจากการมีแนวทางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเด่นของธุรกิจจะนำไปสู่ความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้ ในทางธุรกิจจะเรียกว่า “กุญแจแห่งความสำเร็จ” ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อสร้างความแตกต่างที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

วิเคราะห์ E-commerce 3 Website
ได้แก่ chulabook.com, officemate.co.th, powerbuy.co.th

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น "ร้านหนังสือในดวงใจ ของ คนไทยทั้งประเทศไทย" ผู้นำความครบถ้วนหลากหลาย หนังสือภาษาไทย - ต่างประเทศ และสื่อการศึกษา ให้ข้อมูลที่เป็นกลางทั้งลูกค้า และสำนักพิมพ์ ดำเนินกิจการในรูปวิสาหกิจที่ต้องเลี้ยงตัวเอง และ ดำเนินงานคล้าย ระบบธุรกิจเอกชน ที่มิได้แสวงหากำไรสูงสุด แต่เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย ที่มีนโยบาย แน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ มีนิสัย ใฝ่รู้ รักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมือง(เนื้อหาจาก www.chulabook.com)

บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
เพาเวอร์บายเป็นบริษัทในเครือ Central Retail Corporation ก่อตั้งเมื่อเดือน มกราคม 2539 โดยการรวมกิจการของแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร กล้องและเครื่องดนตรี จากห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน ทั้งหมดมาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเพาเวอร์บาย ทั้งนี้เพื่อให้ระบบ ขั้นตอนในการบริหารจัดการดำเนินงานมีความคล่องตัว รวดเร็วในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในตลาดตลอดเวลา และเพื่อพัฒนาแก้ไขปรับปรุงรูปแบบแนวคิดด้านต่างๆ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและการบริการสูงสุด เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ที่ต้องการเป็นผู้นำด้านค้าปลีก Consumer Electronics ที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทย จึงได้ปรับเปลี่ยน การบริหารจากแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า มาเป็นรูปแบบ แคทิกอรี่ สเปเชี่ยลสิสท์ (Category Killer/Specialist) ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอที ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย(เนื้อหาจาก www.powerbuy.co.th)

บริษัท ออฟฟิศเมท
ออฟฟิศเมทมุ่งมั่นและยืนหยัดในการเป็นผู้นำ การขายอุปกรณ์สำนักงานผ่านระบบแค็ตตาล็อก และ ระบบอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมั่นได้ว่าเหมาะสมกับงานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานมากที่สุด เป็นผู้นำที่เป็นเลิศด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบการค้าทางไกล(Distance Trade)ด้วยกระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ(เนื้อหาจาก www.officemate.co.th)


**หัวข้อของ CSF ที่ไม่ตรงกับธุรกิจใดเลยใน 3 ธุรกิจ ผู้เขียนจะไม่นำมาแสดงในตาราง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

Strategy-related Factors : ในหัวข้อนี้จะให้คำตอบได้ค่อนข้างยากเนื่องจากแผนกลยุทธที่ได้ทำความเข้าใจโดยอาศัยเว็ปไซต์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะถูกต้องตามความเป็นจริงได้ทั้งหมด ตามภาพจะเห็นได้ว่ามี PowerBuy ที่มีครบทุกอย่างดังที่ยกมา และที่น่าสนใจคือศูนย์หนังสือจุฬานั้นยังขาดในส่วนของ Clear strategic goals/specific e-commerce business plans/strategies และ Supply chain value creation เนื่องจากคาดว่าการทำเรื่อง Supply chain ของจุฬานั้นยังขาดสินค้าบางตัวและไม่ต่อเนื่องในการสั่งซื้อทำให้ไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ในบางกรณี

Web-site-related Factors : ในหัวข้อนี้จะให้คำตอบได้ค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากจะวิเคราะห์จากเว็บได้เลย ซึ่งส่วนที่น่าสนใจ คือ Content (Value-added, Plenty, Personalized) ทั้ง 3 เว็บไซต์นั้นมีทั้งหมดและมีส่วนที่สอดแทรกความรู้ในเนื้อหาของสินค้า เช่น เกร็ดความรู้ ของ ChulaBook, วิธีการเลือกซื้อสินค้าแนะนำเทคโนโลยี ของ PowerBuy และ สาธิตวิธีการใช้งานอุปกรณ์ ของ OfficeMate และที่เห็นได้ชัดอีกอย่าง คือ Convenience (Ease of usage) ซึ่งทั้ง 3 เว็ปไซต์นั้นมีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนมากเป็นที่น่าพอใจสำหรับลูกค้า ส่วนสุดท้ายที่แตกต่างคือ Multilanguage web site ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเพียง OfficeMate เท่านั้นที่รองรับการใช้งาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ English

Technology-related Factors : ในหัวข้อนี้ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในระบบการชำระเงินของจุฬามีการรับชำระโดยบัตรเครดิตซึ่งจะทำการ Connect เข้าสู่ระบบของธนาคาร โดยการสมัคร Verified by Visa และMasterCard Secure Code แต่ถึงแม้ว่าจะมีความปลอดภัยในกรณีชำระเงินแต่ในมุมมองของผู้เขียนนั้นทั้ง 3 เว็บยังไม่มีการรักษาความปลอดภัยในขั้นตอนของการสมัครสมาชิก, การเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password รวมถึงขั้นตอนการสั่งซื้อยังไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งหากมีการ Sniff ข้อมูลก็ยังสามารถมองเห็น Clear Text ทั้งหมดและสามารถนำ Username และ Password มาใช้งานได้

Marketing-related Factors : ในหัวข้อนี้จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางการตลาดของทุกที่มีครบทั้งชื่อเสียงของตัวเอง (Brand Name), สินค้าและบริการ, เป้าหมายทางการตลาด ยกเว้นเรื่องของ Online and offline promotion/advertising การทำการกิจกรรมส่งเสริมการขายและการทำการตลาดแบบ Online และ Offline ที่ผู้เขียนยังไม่ค่อยพบกับศูนย์หนังสือจุฬา

Logistics-related Factors : ในหัวข้อนี้จะเห็นว่าปัจจัยในการขนส่งสินค้านั้นทั้ง Delivery of products/services และ Customer/Supplier service/support, interaction ทั้ง 3 เว็บไซต์มีครบเนื่องจากผู้เขียนได้วิเคราะห์แล้วว่าการจัดส่งสินค้าของทั้ง 3 ที่มีทั้งหมดและที่การันตีเรื่องการจัดส่งที่น่าสนใจที่สุด คือ OfficeMate ซึ่งมีระบุไว้บนเว็บไซต์ว่า Free 24 Hours Delivery Service ซึ่งมั่นใจได้ว่า 99% ของลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันทำการถัดไปและยังมีบริการในแบบ Express Delivery แบบสั่งเช้าได้บ่ายในสินค้าบางประเภทอีกด้วย และที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ OfficeMate นั้นมีระบบการควบคุมเครือข่ายการจัดส่งด้วยระบบ GPS ซึ่งสามารถรู้ได้ว่าสินค้าอยู่ ณ จุดไหนแล้ว

Management-related Factors : ในหัวข้อนี้จะไม่สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดได้ จะทำได้เพียงแค่การประเมินความเป็นไปได้เท่านั้น ดังนั้นผู้เขียนจะกล่าวถึงในส่วนที่สามารถประเมินความเป็นไปได้ที่ตรงที่สุด คือ Industrial experience จะเห็นว่า ศูนย์หนังสือจุฬาและ OfficeMate นั้นน่าจะมีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง แต่ PowerBuy ซึ่งเป็นเพียงแค่ผู้ขายสินค้าจากแบรนด์ต่างๆ เท่านั้น จึงไม่น่ามีประสบการณ์ด้าน Industrial สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างที่เห็นได้ชัดจากเว็ปไซต์ คือ OfficeMate นั้นมีระบบการจัดการ Warehouse Management อีกด้วย

Workers/Employees-related Factors : ในหัวข้อนี้ทั้ง Technical capability และ Employee knowledge skills ซึ่งจะมีครบทั้ง 3 ที่ ซึ่งผู้เขียนได้ใช้การวิเคราะห์ส่วนตัวโดยยึดตามปัจจัยต่างๆ ที่น่าจะเป็นไปได้ เช่น ประสบการณ์ทางด้านเทคนิคของบุคลากรที่จำเป็นจะต้องมีเพื่อให้บริการลูกค้าในกรณีที่เกิดข้อสงสัยและมีปัญหาด้านการใช้งานสินค้า หรือแม้กระทั่งการให้ความรู้บนเว็บไซต์ก็จะเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรของแต่ละที่ ที่สามารถนำมาเผยแพร่เพื่อให้ความรู้ลูกค้าและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง และที่น่าสนใจที่พบในเว็บไซต์ของ OfficeMate นั้นระบุเลยว่า พนักงานทุกคนได้รับการอบรมให้มีคุณลักษณะแบบ Professional Service

Organization-Culture-related Factors : ในหัวข้อนี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจะค่อนข้างวิเคราะห์ได้ยาก ดังนั้นผู้เขียนจึงใช้ข้อมูลที่มีทำการวิเคราะห็โดยในเรื่องของ Adaptable to change (maintain flexibility) นั้นจะเห็นได้ว่า OfficeMate นั้นน่าจะสามารถทำได้ดีเนื่องจากสินค้าที่มีมากมายและปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยรวมถึง OfficeMate มีระบบการจัดการที่ดี เช่น Warehouse ทำให้น่าจะสามารถรองรับในเรื่องของ Adaptable to change ได้ดีที่สุด

External Factors : ในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกซึ่งมีด้วยกันหลายปัจจัย เช่น Customer trust ซึ่งเป็นความเชื่อถือในการทำงานทั้งของระบบ E-Commerce เองและระบบต่างๆ เช่น การจัดส่งสินค้า การให้บริการหลังการขาย ล้วนแต่เป็นความไว้ใจจากลูกค้าทั้งสิ้น, Internet connection (affordability, speed, reliability) ในเรื่องของความเร็วของอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องสามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้แม้ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้าสู่เว็ปไซต์พร้อมๆ กันเยอะๆ, Computer literacy of customers ปัจจัยเรื่องความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของลูกค้าจำเป็นต้องมีในระดับที่เข้าใจถึงวิธีการทำงานต่างๆ ถ้าหากจะทำธุรกรรมแบบออนไลน์ ซึ่งเว็ปไซต์ก็ควรจะมีอธิบายขั้นตอนการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาใน 3 ที่นั้นมีทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

My Future

I'm looking for a new job. Ha Ha Ha.

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

LIZM - 29 Jan 2010


        Since I and my friends have studied so hard, we decided to relax at LIZM Pub last night. O ur party including 3 guys and 6 girls. That night we were enjoy very much, we drank and danced together.

        In fact, I have just gone there for the first time, but it made me very impressive in a good service and nice atmosphere. Besides, there were many kinds of food and the taste was very delicious.

        Finally, I think when we finish English course, I will ask all friends to celebrate at LIZM Pub again


Please feel free read the article, comment and feed-back in english language, 10Q.